رفتن به محتوای اصلی
تا انتخابات
روز
ساعت
دقیقه

شما اینجا هستید

در حوزه مصرف کالاهای فرهنگی باید رقیب تراشی کنیم


نصرت اله علیرضایی،فرماندار آوج،ستاد، صیانت،حقوق شهروندی،عفاف،حجاب
1 مرداد, 1398 - 20:53 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج:

در حوزه مصرف کالاهای فرهنگی باید رقیب تراشی کنیم

فرماندارآوج گفت:در حوزه مصرف کالاهای فرهنگی باید رقیب تراشی کرده و همه فعالیت ها بر روی پاسخ های معقول و جذاب به تقاضاهای نسل جدید متمرکز شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج


"نصرت اله علیرضایی" فرماندارآوج درجلسه ستاد صیانت ازحریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی شهرستان طی سخنانی بیان داشت: یکی از چالش ها و موضوعات جدی  ومورد بحث صیانت ازحریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی درجامعه چه در قبل و چه بعد ازانقلاب موضوع عفاف وحجاب است.
وی افزود: آثار وتألیفات بسیاری درزمینه عفاف وحجاب به رشته تحریردرآمده،متخصصین و صاحب نظران واندیشمندان متعدد  وافراد بسیاری دراین خصوص به ارائه دیدگاه پرداخته اند، اماچیزی که در سطح عمومی جامعه  محرزاست اختلاف دیدگاهها ونظریات  وتنوع وتکثر افکار واندیشه ها دراین موضوع مهم فرهنگی است.
علیرضایی ادامه داد:حوزه فرهنگی حوزه تنوع ، تفسیربردار وشناوری است وبرخلاف حوزه های عمرانی وزیربنایی تعاریف ونتایج روشن ودقیق ومعیار ومتراژ مشخصی ندارد لذا اقشارمختلف از منظر خود به قضایای فرهنگی همچون عفاف وحجاب نگاه می کنند ودرخصوص آن اظهار نظر متفاوتی دارند.
فرماندارآوج اظهارداشت: خوشبختانه درشهرستان سنتی ومذهبی آوج مسائل و مشکلات فرهنگی کم است ولی بدلیل قرارگرفتن شهرستان در مسیرگذر مسافرین وگردشگران فرهنگ های متفاوتی بر شهرستان اثرگذاراست واین یک واقعیت غیرقابل انکار است.
ایشان بیان داشت: درحوزه فرهنگ چیزی که به آن اعتقاد دارم این است که باید به جد دربحث تقاضا کارشود چراکه درحوزه فرهنگی مظروف مقوله مهمی است واگر جوانان را از آسیب کالاها ومحصولات تحمیلی برحذر می کنیم باید کالایی برترازآن را برای او فراهم کنیم.
وی افزود: برای کالاها ومحصولاتی که برروی افکار واندیشه جوانان ما کار می کنند باید رقیب تراشی کنیم واگر یک جوان را از فضای مجازی دور کردیم باید محصولی جایگزین برای پرکردن اوقات فراغت او آماده  ومهیا کنیم.
علیرضایی تصریح کرد: درحوزه عفاف وحجاب متأسفانه بیشتر اذهان به سمت زنان معطوف وعفاف وحجاب را  در پوشش ظاهری بانوان خلاصه می کنیم ولی امروزه حوزه عفاف وحجاب درجامعه ما باید درحوزه گسترده اجتماعی  مورد اهتمام وبحث قرارگیرد.
فرماندارآوج گفت: اقدامات حوزه انتظامی ودستگاه قضایی  در زمینه صیانت ازحریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی اقدامات ارزشمندی است ولی ارزیابی وتحلیل درست ودقیق  ازروند اثربخشی این اقدامات درراستای گسترش فرهنگ عفاف وحجاب باید دردستورکارقرارگیرد. 
ایشان عنوان کرد: درحوزه عفاف وحجاب آن چیزی که باید درگام اول  اتفاق بیفتد ارائه طرحهایی است که نسل جوان ماآنها را معقول بداند چراکه جامعه مابرخلاف گذشته جامعه استقلال محور با گستردگی فضای مجازی و وسائل ارتباط جمعی است.
وی افزود: درمقابل تنوع وتکثری که دربرابر نوجوانان وجونان ما قرارگرفته مانیزباید حرفی برای گفتن داشته باشیم ویک رقیب جدی برای محصولات وفضای مجازی بتراشیم.
علیرضایی تصریح کرد: در ارائه محصول به جوانان دوچیز را باید درنظربگیریم اول اینکه کالاهاهای ما معقول باشد یعنی استدلال محور باشد ودوم اینکه آن محصول از مجذوبیت لازم برخوردار باشد که متأسفانه با این همه نمایشگاههای مد ولباس هنوز نتوانسته ایم با درنظرگرفتن ذائقه جوان ایرانی محصول جذاب برای او تولید و یک مدل ایرانی اسلامی ثابت به جامعه عرضه کنیم .
فرماندارآوج اظهارداشت:  درحوزه صیانت ازحریم امنیت عمومی  بایدرویکردما پیشگیرانه باشد حتی اگرقیول کنیم که شهرستان ما شهرستان سنتی مذهبی است ولی برای موفقیت درحوزه عفاف وحجاب بایدنگاه پیشگیرانه وبرخورد ما معقول، همدلانه همراه با رأفت  ومهربانی ومتواضعانه باشد تا بتواند تأثیرگذاری خود را داشته باشد.
ایشان درخصوص بخشنامه های حوزه عفاف وحجاب نیز افزود: بخشنامه ها متأسفانه خیلی کلی طراحی می شود وشهرستانها ازلحاظ بافت اجتماعی درآن لحاظ نمی شوند وباید دراین زمینه بومی سازی صورت بگیرد تا اثرگذاری خود را داشته باشد.
علیرضایی گفت: دستگاههای اجرایی برنامه های و مستندات خود را درحوزه عفاف وحجاب مطابق با چک لیست های ارزیابی تکمیل و به دبیرخانه ستاد ارسال کنند وطی مراسمی از دستگاههای برتر دراین زمینه قدردانی خواهدشد.
فرماندار تأکیدکرد: بدلیل قرارگرفتن شهرهای آوج وآبگرم درمحل تردد گردشگران و مسافرین عبوری دستگاهها بویژه شهرداریها در استفاده ازظرفیت تبلیغات محیطی ونصب بنر با محتواهای کارشناسی شده وانگیزشی اهتمام لازم را داشته باشند.